สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง FM 100.75 MHz
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 พ.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแบบสอบถามความคิดเห็นของการรับฟังรายการวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทางสถานีวิทยุ FM 100.75 MHz.
 
     
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแบบสอบถามความคิดเห็นของการรับฟังรายการวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทางสถานีวิทยุ FM 100.75 MHz. ในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม อำเภอเมือง อำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พื้นที่อำเภอชะอวด อำเภอเชียรใหญ่และอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00