ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 พ.ย.61 ถึงวันที่ 15 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครนิสิตภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ตามระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 โดยทั้งสองหลักสูตรที่เปิดรับ (วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์ และ วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์) ตามโครงการ ดังต่อไปนี้

     รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร  วันที่  1-15 ธันวาคม 2561 จำนวนรับ สาขาละ 25 คน (รสมทุกโครงการ)
1. โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
     คุณสมบัติ  1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
                   2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
     คุณสมบัติ  1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต หรือ
                   2. 
กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
                   3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน (กรณี กำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00
                   4. เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคมของโรงเรียน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมต้องมีดำเนินการหรือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมีเอกสาร รูป เป็นหลักฐานแสดงประกอบการพิจารณา
3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ
     คุณสมบัติ  1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต หรือ
                   2. 
กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
                   3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน (กรณี กำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50
                   4. เป็นผู้ได้รับเกียรติบัตร/วุฒิบัตรในทักษะด้านวิชาการ หรือ
                   5. เป็นนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับ ดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) หรือ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต หรือ
                   6. เป็นนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ม.ปลาย ค่ายใดค่ายหนึ่ง หรือ
                   7. เป็นผู้เคยเข้าแข่งขัน/ประกวดโครงการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
4. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา
     คุณสมบัติ  1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต หรือ
                   2. 
กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
                   3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 
ภาคเรียน (กรณี กำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00
                   4. เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ หรือ
                   5. เป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติที่ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาการและนันทนาการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสหพันธ์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย หรือ
                   6. เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันแห่งชาติ/เยาวชนแห่งชาติ หรือ
                   7. เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันของนักเรียนระดับเขต/จังหวัด/ภาค/ประเทศ
                   8. มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัย และฝึกฝน/ฝึกซ้อมกีฬาอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นผู้นำทางด้านกีฬา โดยมีเอกสารรับรองจากอาจารย์ผู้ฝึกสอน/ที่ปรึกษา
5. โครงการโควตาพิเศษ : Young Smart TSU
     คุณสมบัติ  1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต หรือ
                   2. 
กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
                   3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน (กรณี กำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.25
                   4. กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อที่ 3 ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเองในหัวข้อเรื่อง "งานวิศวกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0" ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4 แนบมาเพิ่มเติม

     รอบที่ 2 โควตา รับสมัคร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562 จำนวนรับ สาขาละ 10 คน (รวมทุกโครงการ)
1. โครงการโควตาภูมิภาค
     คุณสมบัติ  1. 
กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ หรือ
                   2. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในวิทยาลัยการอาชีพ/วิทยาลัยสารพัดช่าง/วิทยาลัยเทคนิค 14 จังหวัดภาคใต้
                   3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 
ภาคเรียน (กรณี กำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย
     คุณสมบัติ  1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต หรือ
                   2. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
                   3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 
ภาคเรียน (กรณี กำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00
                   4. มีภูมิลำเนา หรือศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาหรือพัทลุง
3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2
     คุณสมบัติ  1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต หรือ
                   2. 
กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
                   3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน (กรณี กำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00
                   4. เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ หรือ
                   5. เป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติที่ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาการและนันทนาการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสหพันธ์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย หรือ
                   6. เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันแห่งชาติ/เยาวชนแห่งชาติ หรือ
                   7. เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันของนักเรียนระดับเขต/จังหวัด/ภาค/ประเทศ
                   8. มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัย และฝึกฝน/ฝึกซ้อมกีฬาอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นผู้นำทางด้านกีฬา โดยมีเอกสารรับรองจากอาจารย์ผู้ฝึกสอน/ที่ปรึกษา
4. โครงการโควตาพิเศษ : Young Smart TSU
     คุณสมบัติ  1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต หรือ
                   2. 
กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
                   3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน (กรณี กำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.25
                   4. กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อที่ 3 ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเองในหัวข้อเรื่อง "งานวิศวกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0" ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4 แนบมาเพิ่มเติม

     รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รับสมัครวันที่ 17-29 เมษายน 2562 จำนวนรับ สาขาละ 8 คน
     คุณสมบัติ  1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต หรือ
                   2. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
                   3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน (กรณี กำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00
                   4. มีผลคะแนน GAT/PAT โดยคิดคำนวณในสัดส่วน GAT 40 % และ PAT (เลือก PAT 1 หรือ PAT 3 อย่างใดอย่างหนึ่ง) 60 %

     รอบที่ 5 รับตรงอิสระ รับสมัครวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2562 จำนวนรับ สาขาละ 5 คน
1. โครงการรับตรงวิธีพิเศษ
     คุณสมบัติ  1. 
กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต หรือ
                   2. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
                   3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน (กรณี กำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. โครงการโควตาพิเศษ : Young Smart TSU
     คุณสมบัติ  1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต หรือ
                   2. 
กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
                   3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน (กรณี กำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.25
                   4. กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อที่ 3 ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเองในหัวข้อเรื่อง "งานวิศวกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0" ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4 แนบมาเพิ่มเติม

***หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 065-0428445 หรือ 074-609600 ต่อ 3603 หรือ 3606***