ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 ก.พ.62 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562
 
     
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. ระดับปริญญาโท เปิดรับ 7 หลักสูตร ได้แก่
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา  
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (เรียนที่สงขลา)    

2. ระดับปริญญาเอก เปิดรับ 1 หลักสูตร 
ได้แก่
    - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

กำหนดรับสมัครทาง Website :  15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562


รายละเอียดเพิ่มเติม